Handelsbetingelser

Anvendelse
Følgende betingelser for salg, levering, abonnement og drift gælder for alle aftaler mellem Flex&Co (CVR-nr.: 39674181) og kunden. Betingelserne udgør – sammen med eventuelt fremsendte tilbud og ordrebekræftelser – det samlede grundlag. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget gælder kun, hvis dette er aftalt skriftligt og godkendt af begge parter.


Tilbud og aftale

Vores tilbud er gældende i en måned fra den dato, tilbuddet er dateret (medmindre andet fremgår af tilbuddet). Accept af et tilbud, vi får i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende.


Pris og betaling

Prisen følger vores gældende prisliste på det tidspunkt, hvor vi bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og med forbehold for prisændringer og trykfejl.

Udover den tilbudte eller aftalte pris, har vi ret til at kræve betaling for arbejde, der påløber, fordi det materiale, vi har fået fra kunden, viser sig ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt, eller fordi der foretages rettelser i det leverede materiale efter arbejdet er påbegyndt. Vi informerer forinden kunden herom.

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.


Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som vi er uden ansvar for, har vi ret til at indlede en rykkerprocedure, der starter med gebyrer på 200 kr og stiger efter flere trin.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling, har vi – udover rykkergebyrer – ret til at ophæve salget eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


Underleverandører

Vi er berettiget til helt eller delvist at lade en opgave blive udført af en underleverandør.


Levering

Vi leverer senest til den tid, vi har aftalt med kunden. Er der ingen leveringstid aftalt, leverer vi, når vi har færdiggjort opgaven. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved levering. Hvis kunden opdager en fejl eller en mangel, som kunden ønsker at påråbe sig, skal vi straks meddeles dette skriftligt – ellers kan den ikke senere gøres gældende.


Forsinket levering

Hvis vi forventer en forsinkelse i leveringen, informerer vi kunden om dette og oplyser årsagen til forsinkelse og ny forventet leveringstid.

Hvis vi undlader at levere en serviceydelse senest 5 arbejdsdage efter den aftalte levering af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til os. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Forsinkes en levering på grund af kundens handling eller undladelse har vi ret til forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.


Serviceaftaler, abonnement og opsigelse

Alle serviceaftaler oprettes – hvis ikke andet er aftalt – som løbende abonnementsaftale. Abonnementet indgås på de vilkår, der er beskrevet i tilbud eller anden form for aftale.

Abonnementet tiltrædes ved accept af afgivede tilbud og/eller ved betaling af fremsendt faktura. Abonnementsbetalinger faktureres normalt forud for hver periode typisk månedligt. Af praktiske hensyn kan aftales længere perioder, fx kvartalsvis eller årligt.

Abonnementet løber i den periode, det er aftalt og forlængelse automatisk, såfremt der ikke fra kundens side foreligger en skriftlig opsigelse.
Abonnementet skal opsiges skriftligt med 1 måneds varsel før udgangen af indeværende aftaleperiode.

Prisen på en eksisterende serviceaftale kan vi regulere en gang årligt. En sådan prisstigning varsles med minimum 3 måneder inden udgangen af indeværende aftaleperiode.


Drift

Såfremt der ikke er indgået aftale herom, er kunden selv ansvarlig for løbende at tage backup af egne data. Vi kan ikke stilles til ansvar for tab af data.


Garanti

Vi garanterer, at vores serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i op til 6 måneder efter levering. Ved løbende serviceaftaler fortsætter garantien for hele den betalte abonnementsperiode.

Vores garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes 1) brug i strid med vores instruktioner, 2) ændringer udført af andre end os eller 3) andre forhold, som vi er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påråbe sig, skal denne straks meddeles skriftligt til os. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles os skriftligt, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som vi beder om.

Inden rimelig tid efter at vi har modtaget meddelelse om en fejl eller en mangel og undersøgt kravet, afhjælper vi den pågældende fejl eller mangel. Hvis vi undlader at gøre dette, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til os. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler.


Ansvar

Hver part er er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan vores ansvar over for kunden ikke per kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som vi netto har faktureret til kunden i det umiddelbare foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis vi har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er vi ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller godwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er vi ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for vores kontrol, og som vi ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Ejendomsret

Ejendomsretten til af os udviklede koncepter og kreative oplæg, materialer m.m. tilhører som udgangspunkt os og må ikke videregives til tredjepart uden godkendelse.

Vi er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang vi måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde os, medmindre krænkelsen er forsætlig.


Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge vores erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over vores fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarlig for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.
___

Sidst revideret oktober 2018

Få hjælp!

Send mig dit spørgsmål vedr. dit WordPress / Elementor website. Så hjælper jeg dig. Altså hvis jeg kan…:) Det koster ikke noget. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.